Coaching

Coaching

Znamená uvoľnenie špecifického ľudského potenciálu s tým, že úlohou kouča je pomoc s odstraňovaním problémových blokov jednotlivca .Je to špecifický spôsob a štýl komunikácie, ktorým sa dajú ovplyvniť alebo zmeniť vnútorné bariéry obmedzujúce ktorúkoľvek oblasť života.

Kouč nezasahuje do vnútra koučovaného, nemení jeho osobnosť, iba mu pomáha uvoľniť bloky a nájsť alternatívne formy reagovania na rôzne situácie. Často krát môže ísť aj o predvídanie možných rizík a ich odstránenie, alebo poskytnutie priamej podpory.

Situácie pri ktorých je vhodný:

 • závažné depresívne situácie
 • Neuspokojivé partnerské a rodinné vzťahy
 • Problémy v zamestnaní
 • Hľadanie zmyslu života
 • Hľadanie seba samého
 • Dosiahnutie pocitu šťastia
 • Ocitnutie sa v situáciách, keď nevieme ako ďalej
 • Syndróm vyhorenia
 • Únavový syndróm
 • Pocity menejcennosti
 • Depresívne stavy (keď ešte neberiete antidepressíva ani iné psychofarmaká)

Pri koučovaní sa jedná o tieto fázy:

 1. Zistenie – prečo sa mi to deje?
 2. Pochopenie – aký to má pre mňa význam, čomu sa mám v týchto lekciách naučiť
 3. Uvedomenie – čo mám zmeniť ?
 4. Ukončenie – čo mám ukončiť, doriešiť, vyriešiť, odpustiť
 5. Transformácia – čo mám pre to urobiť, aby sa mi tieto lekcie neopakovali

Pri tomto spôsobe coachingu sa zmeny sa začnú „diať samy“ v súlade s potrebami duše. Často len samotným pomenovaním situácií a udalostí sa uvoľní potenciál na ich riešenie. Je to proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť, ochotu spracovať a prijať zmeny a nové veci. Je to cesta, počas ktorej sa uvoľňuje nový potenciál a mení staré vzorce.

Kouč

(Coach) nie je expert, ktorý poskytuje spoľahlivé návody na riešenie problémov. Vedením rozhovoru v rovnocennom partnerstve spolu s koučovaným a podľa jeho požiadaviek rozvíja témy, o ktoré má koučovaný záujem. Kouč počúva, kladie otázky, umožňuje prehodnotiť a uvedomiť si priority, vytvára a poskytuje nové inšpirácie a priateľským spôsobom pomáha rozvíjať tie najlepšie ľudské vlastnosti.