Opatrovateľstvo

Opatrovanie v domácom prostredí

Otvor odkaz pre seba, je od svojho rodiča :

“Keď si bol dieťa, kráčal som s tebou a ty si sa cítil v bezpečí, vždy si sa mal o koho oprieť, plakať a smiať sa v mojom náručí, teraz keď už kráčaš životom sám a už sa nebojíš,  ja potrebujem ruku o ktorú sa opriem, aby som teraz na sklonku života aj ja bol v bezpečí. Prosím ťa dieťa moje dovoľ mi odísť z tohto sveta v domácom, mne ešte známom prostredi….” (Tvoji rodičia).

Svojich blízkych máme radi, rešpektujeme ich, pomáhame im. Často sa ale vynára otázka, či zvládneme starostlivosť o nich v starobe. Riešime dilemu, či byť opatrovateľom blízkeho človeka alebo  zabezpečiť opatrovateľa, alebo vybaviť umiestnenie do domova. Rozhodovanie nie je vobec  jednoduché

Seniori chcú čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Je to prirodzenejšie ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. Domovy sociálnej služby sú pre nich často len krajným riešením. Domáce prostredie je jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav.

„Staroba nie je choroba, je to prirodzený stav života, nie je však jedno ako sa k tomu postavíme..”

Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

 1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II , naša organizácia poskytuje všetkým, ktorý o to požiadajú a podľa zmluvne dohodnutých podmienok
 2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. U nás je to v rámci odsobných individuálnych potrieb klienta

Ako sa platí za sociálnu službu mimo domáceho prostredia v rámci podpory štátu

 • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku
 • neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku
 • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
 • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu,
 • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina.

Opatrovanie v domácom prostredí poskytované službami Melioro s.r.o

Zahrnuje :

 • poradenstvo v oblasti opatrovania a ošetrovania chorých a seniorov
 • sprostredkovanie v oblasti sociálnych a zdravotných služieb
 • komunikácia s úradmi a poisťovňami
 • dokumentácie a uradné  vybavovanie s poverením klienta
 • sprostredkovanie kvalitného personálu v sociálnej, opatrovateľskej a ošetrovateľskej činnosti
 • sukromné opatrovanie chorých s nadštardatnými službami podľa potrieb klienta
 • komplexné vybavenie celého procesu s prioritami klienta

Financovanie

 • samoplatenie
 • možnosť spolufinancovania od mesta / obce

Kontaktujte nás

Zaujala Vás naša ponuka. V prípade záujmu nás kontaktujte. Tešíme sa na Vás.

Objednať sa